วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาเด็กด้อยโอกาสสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี และมีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำโครงการพระราชดำริ ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม สู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๖๒

 พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาสให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

๒. จัดการบริหารงานให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

๓. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

๔. ส่งเสริมให้นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม ่และทักษะการดำรงชีวิต

๕. ส่งเสริมโครงการพระราชดำริโดยบูรณาการงานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ และดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน
  2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการดำรงชีวิต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
  3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนตามโครงการพระราชดำริ
  4. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาสู่การเป็นครูที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงาน มีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

     6.  ครู บุคลากร และนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

ข้ามไปยังทูลบาร์