ประวัติโรงเรียน

 

 

   โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่ตั้งเลขที่    ๒๓๖   หมู่ที่ ๗   ตำบลไทรโยค

อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๔๖๘ ๖๐๒๖ หมายเลขโทรสาร

๐ ๓๔๖๘ ๖๐๘๐   e-mail phrapiya.pmr@gmail.com   Website www.phrapiya.ac.th

เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  รวม ๒๑ ห้องเรียน

แผนการจัดชั้นเรียน  

                           -ประถมศึกษา                 ๑-๑-๑               รวม  ๓  ห้องเรียน    

                          -มัธยมศึกษาตอนต้น         ๔-๔-๔               รวม ๑๒ ห้องเรียน

                          -มัธยมศึกษาตอนปลาย      ๒-๒-๒               รวม  ๖  ห้องเรียน

เนื้อที่ ๓๐๙ ไร่ ๑ งาน  ๒๓  ตารางวา

สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เขตพื้นที่การศึกษาที่ประสานงานด้านวิชาการ   ได้แก่   
     สพป. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๓
     สพม. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

เขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน ทั่วประเทศไทย

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระประสงค์สร้างโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่บ้านทุ่งก้างย่าง ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดี แต่ยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล ทั้งนี้จะสนับสนุนเด็กที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาด้วย

     กระทรวงศึกษาธิการได้รับดำเนินการตามพระราชประสงค์ ได้ดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ระยะแรกได้รับเงินจากมูลนิธิโรงพยาบาล และโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต โดยเปิดทำการสอนในปีการศึกษา ๒๕๓๕  และรับนักเรียนเข้าเรียนจำนวน ๑๒๐ คน ๓ ระดับ  คือระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๔๐  คนชั้นระดับ

     วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๕ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการและทรงเป็นองค์ประธานในพิธีไหว้ครูของนักเรียน

              จากปีการศึกษา ๒๕๓๕ โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียนและก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบตามแบบที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เช่น อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล้าน อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก     โรงอาหารหอประชุมเรือนนอนนักเรียนและทางมูลนิธิโรงพยาบาลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  ได้สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน  ความยาว  ๒๕ เมตรพร้อมหลังคาให้อีก ๑ หลัง

การรับนักเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียน กรมสามัญศึกษา (เดิม) ได้วางระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียน  ดังนี้

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ รับเด็กนักเรียนจากเขตการศึกษา ๕ โดยวิธีการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับเด็กนักเรียนจาก ๔  หน่วยงาน ได้แก่

           - คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

            - คัดเลือกจากเขตการศึกษา ๕

           -  สอบคัดเลือกที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

           -  รับชั้นเคลื่อนจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับเด็กนักเรียนจาก  ๔  หน่วยงาน  ได้แก่คัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษคัดเลือกจากเขตการศึกษาทั่วประเทศ

           -  สอบคัดเลือกที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

           -  รับชั้นเคลื่อนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

          ปีการศึกษา ๒๕๓๗  ทางโรงเรียนได้อนุมัติเป็นหลักการให้บุตรครู-อาจารย์บุคลากรของโรงเรียนและโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เข้าเรียนได้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกแต่เป็นประเภทเดินเรียนไปกลับ  

          ปีการศึกษา ๒๕๔๒  มีการปรับแผนชั้นเรียน จาก ๑-๑-๑-๑-๑-๑/ ๒-๒-๒/๒-๒-๒  จำนวน ๑๘   ชั้นเรียน  เป็น   ๓-๓/๓-๓-๓/๓-๓-๓  จำนวน  ๒๔  ห้องเรียน 

          โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระประสงค์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกคือรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีถึงดีมาก             (ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า๓.๐๐) เน้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพิเศษและทางสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ได้รับโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตเป็นโรงเรียน ในโครงการพสวท.(สมทบ) อีกโรงเรียนหนึ่งและได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการมาโดยตลอด

          วันที่ ๓ - ๔  กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๔๓  สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆ-  ปริณายกเสด็จเยี่ยมโรงเรียนและทรงปลูกต้นไทรทองและทรงร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงพยาบาลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

วันที่  ๔  กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๔๓  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัวโรงพยาบาลและโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต

ปีการศึกษา ๒๕๔๖  มีการปรับแผนชั้นเรียนจาก ๓-๓/๓-๓-๓/๓-๓-๓ จำนวน  ๒๔ ห้องเรียนเป็น    ๒-๒-๒/๓-๓-๓/๒-๒-๒  จำนวน ๒๑ห้องเรียน

          ปีการศึกษา ๒๕๕๑  มีการปรับแผน/เรียน จาก ๒-๒-๒/๓-๓-๓/๒-๒-๒  จำนวน ๒๑  ห้องเรียนเป็น  ๑-๑-๑/๔-๔-๔/๒-๒-๒  จำนวน ๒๑ ห้องเรียน

ข้ามไปยังทูลบาร์