ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมกับเทคนิค KWDL รายวิชาคณิตศาสตร์03 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางณัฎฐา เนาวเรศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,08:03  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดที่ 6 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนทศน
ชื่ออาจารย์ : นางณัฎฐา เนาวเรศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,08:03  อ่าน 94 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดที่ 5 โจทย์ปัญหาร้อยละกับดอกเบี้ย
ชื่ออาจารย์ : นางณัฎฐา เนาวเรศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,08:03  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดที่ 3 โจทย์ปัญหาร้อยละกับการซื้อขาย
ชื่ออาจารย์ : นางณัฎฐา เนาวเรศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,08:02  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดที่ 3 การหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวน
ชื่ออาจารย์ : นางณัฎฐา เนาวเรศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,08:02  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องจานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ชื่ออาจารย์ : นางณัฎฐา เนาวเรศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,08:01  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค การคิดออกเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางณัฎฐา เนาวเรศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,08:01  อ่าน 95 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหานักเรียนที่ได้คะแนนสอบต่่ากว่าเกณฑ์ โดยใช้แบบฝึกการคิดวิเคราะห์แนวคิดตามล่าดับขั้นตอน การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ชื่ออาจารย์ : นางณัฎฐา เนาวเรศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,08:00  อ่าน 141 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : BEST PRACTICE
ชื่ออาจารย์ : นายวัฒนา พันที
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,20:35  อ่าน 262 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : BEST PRACTICE
ชื่ออาจารย์ : นายเกรียงไกร รวมยอด
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,20:33  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..