คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกิตติ์ วิทยาเกียรติเลิศ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอาชัญ ละเภท
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรสิทธิ์ เฉิน
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศรินทร์ นวลฉวี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกนกวรรณ วรรณวงษ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรางทิตย์ แสนหลวง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจรัตน์ ศรีใส
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฏฐ์ฐภัทร์ โสรัจจ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริวรรณ สิริหงส์เมธา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารดา วิหคทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลธิดา วงค์ตาเเสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปริชญา ไชยคงทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัทธ์ธีรา จารุกิจพิทยากุล
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริกร สังคะโห
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกศกนก เสร็จกิจ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานธิดา โพธิจารย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัชรวรรณ เเก้วหนู
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและชุมชน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัญมณี ทรรศนะศิลป์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมและชุมชน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภิญญดา โปยกั๊ก
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา และนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครชัย ตันสุวรรณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬา และนันทนาการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัสสรา ตองเเก้ว
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายภูเบศรว์ นิ่มนวล
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา ก่ำเสริฐ
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศลิษา. อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรพล กองเนียม
ตำแหน่ง : ฝ่ายแผนงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญานันท์ ช้างมาก
ตำแหน่ง : ฝ่ายแผนงาน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธิวา พูลเงิน
ตำแหน่ง : ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ดอกยอ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเปรมยุดา เเสนจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัยนา ศรีเอี่ยม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2