คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจอมพจน์ ธาตุประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุริภา เตียงนิล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ รัตโนภาพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย เมฆบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลชนก เจริญชัยชาญกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทรศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูบวรกาญจนรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : พระสรรชัย ชยธัมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภานี แม้นเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา ครุฑฑานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเทือง พรพุทธศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศศินันท์ เสนแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติกาญจน์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพล ภูวมาส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ศิริเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ