กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอร่าม มัธยะมังกูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวพัชรี ชาวนาเป้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววรรณโสภา ถมมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายอภิเษก ศรีฉ่ำพันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวรวุฒิ ไชยสุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเกรียงไกร รวมยอด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวัฒนา พันที
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5