กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอรอุมา อัญชลีสถาพร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวขนิษฐา เวชรังษี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอรวรรณ สำริทธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายภูตะวัน สิงห์สม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนฤมล พงษ์เพศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวมาริษา ชาวส้าน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวชิรวิทย์ เจียงผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวณัชชา ศรีบุญวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนิธิศ ธงภักดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวภรทิพย์ จันทร์คีรีรุ่ง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปาริชาติ รอดภัย
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2