กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธิดานันทน์ บุญเพิ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกัตติกา จันทจิตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวทิพย์วรรณ ทัศนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวประภาพร นามเขตร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ลดา วานิชจรูญเกียรติ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวชุติมนฑน์ ดวงจินดา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4