แบบประเมินความพึงพอใจของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน ที่มีต่อการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมในสถานศึกษา