เป้าหมาย
เป้าหมายการจัดตั้งโรงเรียน
  1. จัดการศึกษาเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถทางสติปัญญาตั้งแต่ดีจนถึงดีมาก
  2. จัดการศึกษาเพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนที่ยากจนขาดโอกาสห่างไกลและยากไร้สามารถเรียนต่อจนจบระดับอุดมศึกษาตามกำลังความสามารถความถนัดและความสนใจ
  3. ให้ความเสมอภาคทั้งชายและหญิงในการเข้าเรียนสมัครเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
  4. ให้เป็นผู้นำชุมชนในด้านคุณธรรม-จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ปฏิบัติตนโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องนำทางและแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิต
  5. ให้นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณคนโดยเฉพาะบิดามารดาครู-อาจารย์และสถานศึกษา
  6. เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ


เป้าหมายการจัดการเรียนการสอน
 

1 พัฒนาศักยภาพของครู-อาจารย์ให้มีความพร้อม
       - ด้านความรู้

       - ด้านคุณธรรม
       - ด้านพลานามัย
2 พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3 พัฒนาเครื่องมือ-อุปกรณ์ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์สูงสุด
4 สามารถนำเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
5 พัฒนาอาคารเรียนให้สามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
6 สามารถนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมและลดมลภาวะ
7 นักเรียนสามารถนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพเพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีสุข