ทิศทางการบริหารของสถานศึกษา
ทิศทางการบริหารของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์(Vision)
สร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะการดำรงชีวิต   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ(Mission)
          1. พัฒนาครูให้มีความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
          3. พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
          4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์(Goal)
    เป้าประสงค์ที่ 1 ครูมีความเป็นมืออาชีพ
          ตัวชี้วัด
          1.1 จำนวนรางวัลเชิดชูเกียรติของครู ต่อปีการศึกษา
          1.2 ร้อยละของครูที่จัดแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          1.3 ร้อยละของครูที่ทำวิจัยในชั้นเรียน และผลิตสื่อการสอนต่อปีการศึกษา
          1.4 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาตนเองต่อปีการศึกษา
          1.5 ร้อยละของครูที่สอนตรงตามคุณวุฒิการศึกษา
          1.6 ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ต่อปีการศึกษา
    เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของสังคม
          ตัวชี้วัด
          2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
          2.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเพิ่มขึ้น
          2.3 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อปีการศึกษา
          2.4 ร้อยละของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาต่อปีการศึกษา
          2.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
    เป้าประสงค์ที่ 3 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
          ตัวชี้วัด
          3.1 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อปีการศึกษา
          3.2 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตต่อปีการศึกษา
          3.3จำนวนเรือนนอนที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเรือนนอนต่อปีการศึกษา
          3.4 จำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อปีการศึกษา
    เป้าประสงค์ที่ 4 สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้
          ตัวชี้วัด
          4.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปกครอง และนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
          4.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อระบบการจัดการของสถานศึกษา
          4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    เป้าประสงค์ที่ 5 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
          ตัวชี้วัด
          5.1 จำนวนครูที่มีการบูรณาการแหล่งเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอนต่อปีการศึกษา
          5.2ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาต่อปีการศึกษา
    เป้าประสงค์ที่ 6 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาจากบุคคลและหน่วยงานภายนอก
          ตัวชี้วัด
          6.1 จำนวนครั้งของบุคคลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาต่อปีการศึกษา
          6.2 จำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นต่อปีการศึกษา
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
          1. คุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          2. การบริหารและจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
          3. การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 
ประเด็นกลยุทธ์ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
          1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและหลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
         2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
         3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยในชั้นเรียน และการประเมินตามสภาพจริง ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
         4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
          5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียน โดยพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุกและพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และทักษะ      การดำรงชีวิต
          6. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นระบบตาม     หลักธรรมาภิบาล หลักความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับทิศทางของสถานศึกษาและรองรับการเปลี่ยนแปลง
          7. ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
          8. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว   เป็นปัจจุบัน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานที่ดีของสถานศึกษา
          9. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้มีคุณลักษณะ             อันพึงประสงค์และเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
          10. ขยายเครือข่ายการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับทุกภาคส่วน เพื่อระดมองค์ความรู้และทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
          11. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
          12. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (Strategic Map)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
       3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยในชั้นเรียน และการประเมินตามสภาพจริง ไปใช้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
       4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และสื่อการเรียนการสอน เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา            ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
       5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียน โดยพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุกและพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์และทักษะการดำรงชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารและจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
กลยุทธ์
       6. พัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลัก           ธรรมาภิบาลหลักความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุด ให้สอดคล้องกับทิศทางของสถานศึกษาและรองรับ             การเปลี่ยนแปลง
       7. ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน
        8. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายมาใช้ในการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว    เป็นปัจจุบัน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานที่ดีของสถานศึกษา
        9. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
        10. ขยายเครือข่ายการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษากับทุกภาคส่วน เพื่อระดมองค์ความรู้และทรัพยากรสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
         12. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์
         1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและหลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
         2. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้      เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
        11. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
อัตลักษณ์
คนเก่ง คนดี ศรี ปมร.
ความหมาย       คนเก่ง   =  เรียนดี กิจกรรมเด่น
คนดี     =  มีคุณธรรมจริยธรรม
ศรี ปมร. =  รักเกียรติศักดิ์ของสถาบัน
เอกลักษณ์
มีคุณธรรม นำวิชาการ  วางรากฐานสู่ระดับอุดมศึกษา
คำอธิบาย
มีคุณธรรม หมายถึง นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต         มีคุณงามความดี ดำรงตนตามแนวทางวิถีพุทธ
          นำวิชาการ หมายถึง โรงเรียนจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทางด้านวิชาการ มุ่งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          วางรากฐานสู่ระดับอุดมศึกษา หมายถึง โรงเรียนจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้