ข้อมูลทั่วไป
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นตราพระมหามงกุฎของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เหนือมหามงกุฎ มีรัศมีทั้งหมด 17 รัศมีตรงกลางกลม
ข้อมูลทั่วไป
1. สถานที่ตั้งสถานศึกษา  โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ที่ตั้งเลขที่ 236 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโยค   อำเภอไทรโยค 
                                  จังหวัดกาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  71150  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ
          หมายเลขโทรศัพท์   0 3468 6026
          หมายเลขโทรสาร    0 3468 6080
          e-mail :  phrapiya@phrapiya.ac.th
          Website : http://www.phrapiya.ac.th
          เนื้อที่    309 ไร่ 1 งาน  23  ตารางวา
          ประเภทโรงเรียน  โรงเรียนประจำแบบสหศึกษา
          เขตพื้นที่บริการการรับนักเรียน  ทั่วประเทศไทย
          สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  เป็นตราพระมหามงกุฎของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า   เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เหนือมหามงกุฎ
                                              มีรัศมีทั้งหมด 17 รัศมีตรงกลางกลม
          อักษรย่อโรงเรียน   ป.ม.ร   
          ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นกัลปพฤกษ์
          สีประจำโรงเรียน    ชมพู – ฟ้า
                    ชมพู  หมายถึง สีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
                    ฟ้า  หมายถึง  สีประจำวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
          ปรัชญาของโรงเรียน   ประสบการณ์สร้างปัญญา พัฒนาผู้เรียน
          คติพจน์ของโรงเรียน   สิกขากาโมภวํโหติ  (ผู้ใฝ่การศึกษาเป็นผู้เจริญ)
          คำขวัญโรงเรียน   สง่าองอาจ ฉลาดศึกษา กล้าแสดงออก บ่งบอกน้ำใจ ใฝ่ประพฤติธรรม
          ศูนย์รวมจิตใจ  
                    - สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
                    - พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระปิยมหาราช)
                    - พระครูวินัยธร (หลวงตาชม)
 
2. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
                   1) สภาพชุมชนบริเวณโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต มีประชากรประมาณ  6,000 คน อำเภอไทรโยค ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด
มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
                   - ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอทองผาภูมิ
                   - ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองกาญจนบุรี
                   - ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอเมืองกาญจนบุรี
                   - ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตะนาวศรี (ประเทศพม่า)
อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม (ทำไร่ เลี้ยงสัตว์) และการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
คือ งานสะพานข้ามแม่น้ำแคว รำเหย่ย ประเพณีแข่งขันเรือยาว
                   2) จังหวัดกาญจนบุรี มีการแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะการบริหารราชการออกเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 95 ตำบล พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นป่าไม้และภูเขาสูง โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านเหนือและตะวันตกของจังหวัด 
ถึงแม้จังหวัดกาญจนบุรีจะมีเขตพื้นที่ติดกับจังหวัดตากทางด้านทิศเหนือ   แต่ก็ไม่มีถนนเชื่อมต่อกัน เนื่องจากมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 
ซึ่งเป็นมรดกโลกและมีป่าที่อุดมสมบูรณ์รกทึบสลับกับมีภูเขาอันสลับซับซ้อนกั้นอยู่ มีประชากร 887,979 คน คิดเป็นอันดับที่ 25 ของประเทศ
ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีจะมีทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และรวมถึงศาสนาพราหมณ์ เนื่องจากมีหลายกลุ่มชาติพันธุ์